تبلیغات
DownloadNama | The Persian Center Download

قالب وبلاگ

 

 

دانلود بازی Call Of Duty 4 - Modern Warfare

نویسنده: دانلودنما | تاریخ: جمعه 23 بهمن 1388 |  طبقه بندی: [بازی]، جنگی، 


حداقل سیستم مورد نیاز:
# Intel Pentium 4 2.4 GHz or AMD Athlon 64 2800+ processor or any 1.8Ghz Dual Core Processor or better supported
# 512 MB RAM (768 MB RAM for Windows Vista)
# 8 GB of free hard drive space
# Video card (generic): NVIDIA Geforce 6600 or better or ATI Radeon 9800Pro or better

حداکثر سیستم مورد نیاز:
# 2.4 GHz dual core or better is recommended
# 1 GB RAM for XP, 2 GB RAM for Vista is recommended
# 3.0 Shader Support recommended, Nvidia Geforce 7800 or better or ATI Radeon X1800 or better

مراحل نصب:
# Extract RARs
# Mount or Burn iso
# Install
# Use this serial that is given in the NFO.
# Copy Crack over original files
# Use the crackfix

دانلود از (rapidshare)
http://rapidshare.com/users/QLX02U

دانلود از (hotfile)
http://hotfile.com/dl/26141559/d75a005/Call_Of_Duty_4.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/26141906/e159873/Call_Of_Duty_4.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/26142248/68bbdfa/Call_Of_Duty_4.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/26142515/3f2fc06/Call_Of_Duty_4.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/26142798/86b8d1d/Call_Of_Duty_4.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/26143032/c2cbad9/Call_Of_Duty_4.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/26143218/17e0509/Call_Of_Duty_4.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/26143474/bbaf7f3/Call_Of_Duty_4.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/26143655/8bad1ea/Call_Of_Duty_4.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/26143845/81bd6d4/Call_Of_Duty_4.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/26144112/429e24a/Call_Of_Duty_4.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/26144314/04fa89f/Call_Of_Duty_4.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/26154470/283ded8/Call_Of_Duty_4.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/26154637/5ee842a/Call_Of_Duty_4.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/26154868/c25b1d3/Call_Of_Duty_4.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/26155065/694a0b3/Call_Of_Duty_4.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/26155531/bf3f200/Call_Of_Duty_4.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/26155708/f75a70e/Call_Of_Duty_4.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/26155931/bcfece1/Call_Of_Duty_4.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/26156166/e23cfae/Call_Of_Duty_4.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/26156451/aa09ef2/Call_Of_Duty_4.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/26156757/788fee7/Call_Of_Duty_4.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/26156971/c9706f7/Call_Of_Duty_4.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/26157178/f2a077e/Call_Of_Duty_4.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/26157459/dd78821/Call_Of_Duty_4.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/26157742/f42a8fc/Call_Of_Duty_4.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/26157953/bcb6358/Call_Of_Duty_4.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/26158232/98d7e6d/Call_Of_Duty_4.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/26158468/f52023f/Call_Of_Duty_4.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/26158700/0e4588b/Call_Of_Duty_4.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/26158969/cf16457/Call_Of_Duty_4.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/26159205/590af4e/Call_Of_Duty_4.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/26159416/d867d04/Call_Of_Duty_4.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/26159630/14e8c60/Call_Of_Duty_4.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/26159862/43ecf34/Call_Of_Duty_4.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/26160018/cada600/Call_Of_Duty_4.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/26160240/a790740/Call_Of_Duty_4.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/26160488/bc91e49/Call_Of_Duty_4.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/26160681/4c59827/Call_Of_Duty_4.part39.rar.html
http://hotfile.com/dl/26160983/e3cf10a/Call_Of_Duty_4.part40.rar.html
http://hotfile.com/dl/26161429/c3279ea/Call_Of_Duty_4.part41.rar.html
http://hotfile.com/dl/26161739/947710c/Call_Of_Duty_4.part42.rar.html
http://hotfile.com/dl/26161987/4fefc5d/Call_Of_Duty_4.part43.rar.html
http://hotfile.com/dl/26162356/3b2a71d/Call_Of_Duty_4.part44.rar.html
http://hotfile.com/dl/26162559/773d465/Call_Of_Duty_4.part45.rar.html
http://hotfile.com/dl/26714182/8eddeee/Call_Of_Duty_4.part46.rar.html
http://hotfile.com/dl/26714526/b043a1a/Call_Of_Duty_4.part47.rar.html
http://hotfile.com/dl/26714877/b73db2c/Call_Of_Duty_4.part48.rar.html
http://hotfile.com/dl/26715178/74a29d0/Call_Of_Duty_4.part49.rar.html
http://hotfile.com/dl/26715501/b66ed02/Call_Of_Duty_4.part50.rar.html
http://hotfile.com/dl/26715786/af036ed/Call_Of_Duty_4.part51.rar.html
http://hotfile.com/dl/26716177/3570d1e/Call_Of_Duty_4.part52.rar.html
http://hotfile.com/dl/26716572/b557759/Call_Of_Duty_4.part53.rar.html
http://hotfile.com/dl/26716928/1704807/Call_Of_Duty_4.part54.rar.html
http://hotfile.com/dl/26717350/d0f3d65/Call_Of_Duty_4.part55.rar.html
http://hotfile.com/dl/26717797/dd90811/Call_Of_Duty_4.part56.rar.html
http://hotfile.com/dl/26718162/da2593e/Call_Of_Duty_4.part57.rar.html
http://hotfile.com/dl/26718503/4afbdce/Call_Of_Duty_4.part58.rar.html
http://hotfile.com/dl/26718900/f981e41/Call_Of_Duty_4.part59.rar.html
http://hotfile.com/dl/26719252/72683a8/Call_Of_Duty_4.part60.rar.html
http://hotfile.com/dl/26719544/6345391/Call_Of_Duty_4.part61.rar.html
http://hotfile.com/dl/26719835/92d8460/Call_Of_Duty_4.part62.rar.html
http://hotfile.com/dl/26720163/c953bc3/Call_Of_Duty_4.part63.rar.html
http://hotfile.com/dl/26720435/ac971b7/Call_Of_Duty_4.part64.rar.html
http://hotfile.com/dl/26720483/e0303b8/Call_Of_Duty_4.part65.rar.html

دانلود از (uploading)
http://uploading.com/files/8127a2a2/Call_Of_Duty_4.part01.rar/
http://uploading.com/files/9cb41bm9/Call_Of_Duty_4.part02.rar/
http://uploading.com/files/bf736d6b/Call_Of_Duty_4.part03.rar/
http://uploading.com/files/5e4a1m8m/Call_Of_Duty_4.part04.rar/
http://uploading.com/files/efmfe54d/Call_Of_Duty_4.part05.rar/
http://uploading.com/files/m7m22db2/Call_Of_Duty_4.part06.rar/
http://uploading.com/files/655dmm5e/Call_Of_Duty_4.part07.rar/
http://uploading.com/files/4438m59b/Call_Of_Duty_4.part08.rar/
http://uploading.com/files/4e568769/Call_Of_Duty_4.part09.rar/
http://uploading.com/files/e79mb31e/Call_Of_Duty_4.part10.rar/
http://uploading.com/files/9b791ba3/Call_Of_Duty_4.part11.rar/
http://uploading.com/files/m4b17413/Call_Of_Duty_4.part12.rar/
http://uploading.com/files/2fme2bmm/Call_Of_Duty_4.part13.rar/
http://uploading.com/files/97a65851/Call_Of_Duty_4.part14.rar/
http://uploading.com/files/83eem7md/Call_Of_Duty_4.part15.rar/
http://uploading.com/files/913f92cf/Call_Of_Duty_4.part16.rar/
http://uploading.com/files/b783md2f/Call_Of_Duty_4.part17.rar/
http://uploading.com/files/896cae8b/Call_Of_Duty_4.part18.rar/
http://uploading.com/files/79f75a41/Call_Of_Duty_4.part19.rar/
http://uploading.com/files/f9e55e76/Call_Of_Duty_4.part20.rar/
http://uploading.com/files/f7f69c22/Call_Of_Duty_4.part21.rar/
http://uploading.com/files/f93cb731/Call_Of_Duty_4.part22.rar/
http://uploading.com/files/d8eea96b/Call_Of_Duty_4.part23.rar/
http://uploading.com/files/29m7ea8d/Call_Of_Duty_4.part24.rar/
http://uploading.com/files/m38929c1/Call_Of_Duty_4.part25.rar/
http://uploading.com/files/68dbae63/Call_Of_Duty_4.part26.rar/
http://uploading.com/files/e461dm46/Call_Of_Duty_4.part27.rar/
http://uploading.com/files/82mda6e2/Call_Of_Duty_4.part28.rar/
http://uploading.com/files/39c779b1/Call_Of_Duty_4.part29.rar/
http://uploading.com/files/m9fb3ef8/Call_Of_Duty_4.part30.rar/
http://uploading.com/files/193d19c8/Call_Of_Duty_4.part31.rar/
http://uploading.com/files/db326d82/Call_Of_Duty_4.part32.rar/
http://uploading.com/files/4d5d98bm/Call_Of_Duty_4.part33.rar/
http://uploading.com/files/546m4ma6/Call_Of_Duty_4.part34.rar/
http://uploading.com/files/3d91ae87/Call_Of_Duty_4.part35.rar/
http://uploading.com/files/1b3928e9/Call_Of_Duty_4.part36.rar/
http://uploading.com/files/c1681c35/Call_Of_Duty_4.part37.rar/
http://uploading.com/files/df54ddde/Call_Of_Duty_4.part38.rar/
http://uploading.com/files/836b417a/Call_Of_Duty_4.part39.rar/
http://uploading.com/files/98d46655/Call_Of_Duty_4.part40.rar/
http://uploading.com/files/5m372cme/Call_Of_Duty_4.part41.rar/
http://uploading.com/files/dmabmb21/Call_Of_Duty_4.part42.rar/
http://uploading.com/files/37e3511d/Call_Of_Duty_4.part43.rar/
http://uploading.com/files/mb4mamm5/Call_Of_Duty_4.part44.rar/
http://uploading.com/files/8m144e88/Call_Of_Duty_4.part45.rar/
http://uploading.com/files/e3eda682/Call_Of_Duty_4.part46.rar/
http://uploading.com/files/93b431ca/Call_Of_Duty_4.part47.rar/
http://uploading.com/files/9d4ef4b5/Call_Of_Duty_4.part48.rar/
http://uploading.com/files/m58bdca1/Call_Of_Duty_4.part49.rar/
http://uploading.com/files/e7d12fea/Call_Of_Duty_4.part50.rar/
http://uploading.com/files/d5feecm8/Call_Of_Duty_4.part51.rar/
http://uploading.com/files/9m2b7f2f/Call_Of_Duty_4.part52.rar/
http://uploading.com/files/ed79de3d/Call_Of_Duty_4.part53.rar/
http://uploading.com/files/18463b5m/Call_Of_Duty_4.part54.rar/
http://uploading.com/files/ebm956cf/Call_Of_Duty_4.part55.rar/
http://uploading.com/files/3bf99mmb/Call_Of_Duty_4.part56.rar/
http://uploading.com/files/85b6am6m/Call_Of_Duty_4.part57.rar/
http://uploading.com/files/74dfa5af/Call_Of_Duty_4.part58.rar/
http://uploading.com/files/b56f22em/Call_Of_Duty_4.part59.rar/
http://uploading.com/files/257m7da5/Call_Of_Duty_4.part60.rar/
http://uploading.com/files/89635f97/Call_Of_Duty_4.part61.rar/
http://uploading.com/files/895e624d/Call_Of_Duty_4.part62.rar/
http://uploading.com/files/e595897m/Call_Of_Duty_4.part63.rar/
http://uploading.com/files/amb98d1b/Call_Of_Duty_4.part64.rar/
http://uploading.com/files/7b2ed877/Call_Of_Duty_4.part65.rar/
     جست و جو در سایت

 

 

    آرشیو
    موضوعات
    لینک دوستان
   آمار

کل بازدید : [cb:stat_total_view]
بازدید امروز :[cb:stat_today_view]
بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]
بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]
بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]
تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]
تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]
آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]
آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]

 

 

Designer by : DOWNLOADNAMA